تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
تهران 
 
فوق لیسانس 
 
حقوق کیفری 
تهران 
 
دکترا 
 
حقوق کیفری 
تربیت مدرس 
 
فوق لیسانس 
1375 
حقوق کیفری 
تهران 
 
دکترا 
 
حقوق کیفری 
تربیت مدرس 
 
خارج